Hipoterapia


Zapraszamy na zajęcia hipoterapii.

Informacje na temat zajęć można uzyskać u instruktora hipoterapii:

Andrzej Wojtasik

Tel: 533069716

e-mail: aderesz@tlen.pl

Informacje na temat hipoterapii.

DEFINICJA

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć

poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej,

poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń,

stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z

zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi

specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia

mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa

koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia

rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała;

stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.

2. Strefa emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji

procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości;

zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

3. Strefa poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa

percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia,

mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

4. Strefa społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie

pozytywnych relacji społecznych.

FORMY HIPOTERAPII

Fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się

stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe; prowadzona przez fizjoterapeutę

lub pod jego kierunkiem.

Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – zespół działań jeździeckich,

pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia

intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego; prowadzona przez

psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego lub pod ich kierunkiem.

Terapia kontaktem z koniem – celem terapii jest nawiązanie kontaktu

pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi

ludźmi, jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji

terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia; prowadzona przez psychologa,

pedagoga, lekarza psychiatrę lub pod ich kierunkiem.

Ponadto wyróżnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (rekreacyjną

i sportową), która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i

może mieć aspekt terapeutyczny.

WSKAZANIA

Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania

człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz

społecznym. Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę

czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć

hipoterapeutycznych.

Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i

zaburzeniami rozwoju.

Dzieci

Zespoły neurologiczne

1. Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i

czynna pozycja siedząca pacjenta.

2. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.

3. Minimalne uszkodzenia mózgu.

4. Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3

punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.

5. Dzieci niedowidzące i niewidome.

6. Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne

1. Wady postawy.

2. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz

idiopatycznych.

3. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

1. Zespoły genetyczne, np. Zespół Down’a (z obowiązkowym zdjęciem rtg –

bocznym i czynnościowym – odcinka szyjnego kręgosłupa).

2. Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia,

obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.

3. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe,

niedostosowanie społeczne.

4. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

Dorośli

1. Stwardnienie rozsiane.

2. Stany po udarze.

3. Stany po urazach czaszkowo – mózgowych.

4. Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym.

5. Choroby i zaburzenia psychiczne.

6. Uzależnienia.

7. Patologie społeczne.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania bezwzględne

– Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.

– Nie wygojone rany.

– Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.

– Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.

– Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji

siedzącej.

– Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.

– Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.

– Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.

– Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy

idiopatyczne.

– Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali

Lowetta.

– Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach

czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.

– Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.

– Podwyższona temperatura.

– Ostre choroby infekcyjne.

Przeciwwskazania względne:

– Padaczka.

– Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.

– Zaburzenia mineralizacji kości.

– Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia

zakresu ruchu układu kostno-stawowego.

– Przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. lędźwiowym.

– Dyskopatia.

– Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.

– Schorzenia okulistyczne – wymagana konsultacja.