Odznaki turystyki jeździeckiej

 Zapraszamy do zdobywania odznak turystyki jeździeckiej !

Poznaj piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej z końskiego grzbietu.

W naszej stajni możesz przygotować się teoretycznie i praktycznie do egzaminu na odznaki turystyki jeździeckiej. Egzamin taki przeprowadzany jest również u nas. Zorganizujemy dla Ciebie wycieczki  i rajdy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej niezbędne do uzyskania odznak.  Zapewniamy wysoki poziom szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzi Instruktor Wykładowca Turystyki Jeździeckiej PTTK,posiadamy odpowiednio przygotowane konie i bazę turystyczną.

Zaawansowanym jeźdźcom proponujemy uczestnictwo w organizowanych również u nas kursach Przodowników Turystyki Jeździeckiej!

 

 

 

 

 

 

Odznaki GTJ PTTK

REGULAMIN Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK

Postanowienia ogólne:

W celu popularyzacji górskiej turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego ustanawia:
– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG)
PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tej odznaki za pośrednictwem Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego. O uzyskanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ukończył 10 rok życia (stopień popularny) i 14 lat (pozostałe stopnie) oraz spełnił warunki niniejszego regulaminu. Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej jest odznaką czterostopniową.

I STOPIEŃ – odznaka popularna (Stopień uzyskiwany przez osoby powyżej 10 lat.)

I.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.):

I.1.1. Podstawowe części ciała konia,
I.1.2. Typy, główne rasy i maści koni hodowanych w Polsce,
I.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy koniach przed i po jeździe,
I.1.4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy,
I.1.5. Główne części rzędu końskiego (ogólnoużytkowe),
I.1.6. Ogólne wiadomości o zasadach żywienia koni.

I.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.):

I.2.1. Podstawowe czynności pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe, narzędzia i przybory do pielęgnacji konia,
I.2.2. Siodłanie i zakładanie ogłowia, zdejmowanie siodła i ogłowia, czyszczenie konia przed i po jeździe,
I.2.3. Prawidłowe prowadzenie konia, wsiadanie i zsiadanie,
I.2.4. Wykonywanie podstawowych ćwiczeń rozluźniających w siodle,
I.2.5. Ruszanie z miejsca i zatrzymanie konia,
I.2.6. Utrzymywanie równowagi w stępie, w kłusie i w galopie.

I.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

I.3.1. Zwiedzenie jednego obiektu zabytkowego, jednego obiektu przyrodniczego (pomnik przyrody, rezerwat, Park Narodowy),
I.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych okolic ośrodka jeździeckiego,
I.3.3. Odbycie jednodniowej wycieczki konnej.

II STOPIEŃ – odznaka brązowa (Stopień uzyskiwany przez osoby, które ukończyły 14 lat.)

II.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.):

II.1.1. Podstawowe wiadomości o anatomii konia,
II.1.2. Znajomość rodzajów rzędów końskich i ich części, bieżąca konserwacja rzędu,
II.1.3. Maści, odmiany, typy i rasy koni hodowanych w Polsce,
II.1.4. Podstawowe zasady żywienia konia, podstawowe pasze,
II.1.5. Pomoce jeździecke, rodzaje i ich stosowanie,
II.1.6. Powodowanie koniem w podstawowych chodach (minimum wiadomości o mechanice ruchu układu „koń–jeździec”),
II.1.7. Zasady bezpieczeństwa obchodzenia się z końmi, w stajni i poza stajnią,
II.1.8. Zasady pielęgnacji koni, zapobieganie podstawowym urazom i najczęściej występującym chorobom koni,
II.1.9. Zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej.
II.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.):
II.2.1. Jazda stępem, kłusem roboczym i anglezowanym oraz galopem, zachowanie płynności chodów,
II.2.2. Utrzymywanie równowagi w tych chodach,
II.2.3. Jazda w zastępie,
II.2.4. Przejazd przez przeszkody terenowe (leżące gałęzie, kłody, drzewa, teren kamienisty),
II.2.5. Pokonywanie łagodnych podjazdów i zjazdów.

II.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
II.3.1. Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,
II.3.2. Znajomość jednego pasma górskiego (wg GOT),
II.3.3. Odbycie 2 wycieczek konnych jednodniowych (nie mogą być po tej samej trasie),
II.3.4. Odbycie dwudniowego rajdu.

III STOPIEŃ – odznaka srebrna (Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej.) III.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.):
III.1.1. Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),
III.1.2. Umiejętności rozpoznawania głównych wad budowy koni,
III.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek, rajdów, na postojach i popasach,
III.1.4. Podstawowe wiadomości o przygotowaniu konia do wyjazdów turystycznych,
III.1.5. Rozpoznawanie i pomoc weterynaryjna przy podstawowych urazach i schorzeniach koni,
III.1.6. Wybrane zagadnienia z „Kodeksu Drogowego” dotyczące poruszania się końmi po drogach publicznych.

III.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.):
III.2.1. Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,
III.2.2. Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),
III.2.3. Przejeżdżanie przez drążki,
III.2.4. Jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych do wys. 40 cm oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych.

III.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
III.3.1. Znajomość jednej grupy górskiej (Beskid Wsch., Beskid Zach., Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),
III.3.2. Odbycie 6 wycieczek jednodniowych,
III.3.3. Odbycie 2 rajdów dwudniowych lub 1 rajdu czterodniowego.

IV STOPIEŃ – odznaka złota (Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki srebrnej.)

IV.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 x 45 min.):
IV.1.1. Racjonalne żywienie i pielęgnowanie konia w stajni i na rajdach,
IV.1.2. Podstawowe wiadomości weterynaryjne – zapobieganie chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów najczęściej występujących chorób, wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), działanie przed przybyciem lekarza weterynarii,
IV.1.3. Przygotowanie koni do transportu, załadunek i rozładunek koni,
IV.1.4. Zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych,

IV.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 x 45 min.):
IV.2.1. Poprawne wykonanie elementów jazdy maneżowej na ujeżdżalni,
IV.2.2. Płynne pokonywanie naturalnych przeszkód o wys. do 60 cm,
IV.2.3. Pokonywanie przeszkód terenowych (grząski teren, przeszkody wodne itp.),
IV.2.4. Umiejętności biwakowania z końmi w terenie.

IV.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
IV.3.1. Znajomość dwóch grup górskich (Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),
IV.3.2. Umiejętność przygotowania i znajomość zasad odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych,
IV.3.3. Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie; znajomość walorów turystycznych głównych regionów Polski,
IV.3.4. Odbycie 10 wycieczek konnych jednodniowych,
IV.3.5. Odbycie 2 rajdów trzydniowych lub 1 sześciodniowego,
IV.3.6. Udział w biegu myśliwskim,
IV.3.7. Pokonanie toru przeszkód „ścieżka huculska”.

Potwierdzenie i weryfikacja:
Podstawą weryfikacji jest książeczka JOTG, w której powinny być potwierdzenia, przez osoby uprawnione, odbytych szkoleń, egzaminów, wycieczek i rajdów:
– Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK I st. w przypadku potwierdzeń na odznakę popularną,
– Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK II st. w przypadku potwierdzeń na wszystkie stopnie odznaki.
Weryfikacji odznaki dokonuje Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki.
Odznaki brązowe i srebrne można weryfikiwać także w terenowych punktach weryfikacyjnych (patrz tabela poniżej).
Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):
– popularne – u przodownika turystyki jeździeckiej,
– brązowe, srebrne, złote – w siedzibie Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6A.
Postanowienia końcowe:
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK.

Terenowe punkty weryfikacyjne JOTG PTTK

Bieszczady

„U Prezesa” – Ryszard Krzeszewski

38-715 Dwernik, Chmiel 28 (013) 4610834

Beskid Wschodni

„Stajnia Rumak” – Dariusz Mielczarek

38 232 KREMPNA, Kotań 22/1 (013) 4414049

Beskid Zachodni

„Agropensjonat Alaska” – Zdzisław Kupczak

34-361 Żabnica 550a (033) 8642643, (033) 8642849

Sudety

„Western City” Jerzy Pokój

58-540 Ścięgny k/Karpacza Nad Łomnicą 1a 075 7619560, 0604516871

Jura Krakowsko-Częstochowska

„Kontur” Kazimierz Kocjan

32-329 Bolesław ul. Laskowska 17 Małobądz (32) 6424762

Góry Świętokrzyskie

Paweł Wysocki

26-021 Daleszyce, Kaczyn 15 041 3171958 0602815845

wszystkie

Marek. P. Krzemień

30-046 Kraków, ul. Konarskiego 43/4

wszystkie

Jan Wilanowski

40-655 Katowice, ul. Tyska 50 (032) 2028608

 

Złota Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej PTTK

1) Marek P. Krzemień, 2) Adam Haluch, 3) Włodzimierz Kario, 4) Władysław Mróz, 5) Roman Iskrzycki, 6) Alex Jarmuła, 7) Władysław Żebrowski, 8) Ryszard Krzeszewski, 9) Mariusz Boruta, 10) Piotr Gajda, 11) Kazimierz Kocjan, 12) Maria Z.Krzemień, 13) Krzysztof Krysta, 14) Bartłomiej Rosenberg, 15) Jolanta Kocjan, 16) Waldemar Sikora, 17) Mariusz Nocoń, 18) Jan Wilanowski, 19)Józef Mos, 20)Bogdan Pietrzyk, 21)Andrzej Wojtasik, 22)Jarosław Piergies, 23)Leszek Mazurkiewicz, 24)Paweł Wysocki, 25) Sylwia Snoch-Kuchniak, 26) Zbigniew Nurkowski, 27) Magdalena Daczyńska, 28) Witold Rosa, 29) Bończyk Jolanta, 30) Roman Wilk, 31)Krzysztof Goszczyński, 32) Jarosław Nowak

 

 

 

Kursy Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK

 

Egzaminy przeprowadza Komisja egzaminacyjna w składzie:

Trzech Instruktorów Wykładowców GTJ
Przewodnik lub Instruktor Krajoznawstwa PTTK
Specjalista Zootechniki lub Weterynarii
Ratownik GOPR
Przewodniczącym Komisji jest Instruktor Wykładowca prowadzący kurs
Stopień pierwszy
Egzamin praktyczny jeździecki
I-sza część odbywa się wg. Schematu zatwierdzonego przez Komisję GTJ ZG PTTK, na placu do jazdy o równym podłożu o wymiarach min. 20 x 30 m.
Plac nie może być ogrodzony, a jedynie wyznaczony słupkami.

 

Program przejazdu:


Wjazd na maneż stępem przez A
X – zatrzymanie, nieruchomość, ukłon, ruszyć stępem do B i dalej stępem w lewo dookoła maneżu do C
C – kłus anglezowany, przed D wolta w lewo kłusem ćwiczebnym, płynne pokonanie przeszkód w D i E (kłoda o wysokości do 40 cm i długości 1,5–2 m) i dalej kłusem anglezowanym do C C – galop (przeszkoda w D i E jak wyżej)
C – kłus anglezowany, przed D pół wolty w lewo kłusem ćwiczebnym, przed E wolta w prawo kłusem
ćwiczebnym (przeszkody w E i D jak wyżej) i kłusem anglezowanym do B
B – galop dookoła maneżu do B (przeszkody w E i D jak wyżej)
B – kłus anglezowany, przed E pół wolty w prawo od F skręt na linię środkową
X – zatrzymanie z kłusa, nieruchomość, ukłon
Wyjazd z maneżu stępem przez A
II-ga część to „ścieżka huculska”
Ścieżka huculska zrodziła się podczas pierwszego kursu Przodowników Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK zorganizowanego w Gładyszowie w 1990 roku. Wówczas to na użytek egzaminu zaproponowałem przeprowadzenie sprawdzianu terenowego dla przyszłych przodowników. Chodziło mi o to, aby na małym terenie znajdowało się jak najwięcej, możliwie jak najtrudniejszych, przeszkód terenowych, z jakimi spotykamy się podczas górskich konnych wędrówek.

W skład „Ścieżki Huculskiej” wchodzą:
1.
przejazd wzdłuż strumienia po rwącej wodzie,
2. zjazd do potoku po stromym zboczu,
3. wyjazd z potoku na stromy brzeg.
4. slalom między drzewami,
5. przejazd pod nisko rosnącym konarem,
6. skok przez zwalone drzewo,
7. przejazd przez wiatrołom,
8. przejazd przez młodnik.
9. przejazd przez kładkę,
10. przejazd przez równoważnię (przeszkoda nieobowiązkowa).
Egzamin teoretyczny jeździecki i krajoznawczy z zakresu przedstawionego na wykładach.
Stopień drugi
Egzamin praktyczny jeździecki
I sza część j.w.
Pokonywanie przeszkód naturalnych o wys do 70 cm.
Egzamin teoretyczny jeździecki i krajoznawczy
z zakresu omawianego na seminariach.
Informacje dodatkowe:
Uczestników egzaminu obowiązuje ubiór jeździecki
Nie dopuszcza się używania ostróg
Ocena egzaminu praktycznego jest wynikiem oceny trzech egzaminatorów, a wynik jest pozytywny lub negatywny.
Ocena egzaminu teoretycznego jest pozytywna lub negatywna.
Eliminacja z egzaminu praktycznego następuje w przypadku:
*Upadku z konia lub z koniem
*Niewykonania określonej programem ewolucji – pomylenie trasy
*Wyjazd poza wyznaczony plac egzaminacyjny
*Trzecia odmowa pokonania przeszkody na „ścieżce huculskiej”, lub przeszkody terenowej na egzaminie na II gi stopień.
Kurs jest zaliczony w przypadku zdania, co najmniej jednego egzaminu.
Nadawanie uprawnień i weryfikacja:
Uprawnienia przodownickie nadaje Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK na podstawie ukończonego kursu, zdanych egzaminów i odbytego stażu.
Uprawnienia ważne są dwa lata. Po upływie dwu lat następuje weryfikacja.
Ewentualne egzaminy weryfikacyjne odbywają się przy okazji kursów przodownickich.
Ewidencję Przodowników GTJ PTTK prowadzi Komisja GTJ ZG PTTK.

 

Regulamin Kursów i egzaminów
na uprawnienia Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK

Terminy kursów powinny być ustalone najpóźniej na Sejmik
Kursy prowadzi Instruktor Wykładowca GTJ. Do niego należy zebranie kadry wykładowców i egzaminatorów.
Kursy prowadzone są w stylu klasycznym lub WEST
Ośrodek który organizuje kurs musi:
1. Być afiliowany przy PTTK
2. Dysponować obliczoną wg wzoru ilością koni: Ilość uczestników: 2 + 50%
3. Posiadać plac o równym podłożu o wym. min 20 x 30 m
4. Przygotować trasę ścieżki huculskiej
5. Posiadać bazę noclegową i wyżywieniową
6. Posiadać salę wykładową

KURS PGTJ – I STOPIEŃ

Kandydat musi mieć ukończone 18 lat i posiadać minimum brązową Odznakę GTJ PTTK
Maksymalna ilość uczestników 12 osób

WYKAZ ZAJĘĆ –przedmiotów (1 godzina = 45 minut)
1. Praktyka Jeździecka – 53 godziny
– jazda maneżowa – ujeżdżalnia 16 godz.
– praktyka przy Instruktorze-Wykładowcy – 16 godz.
– przygotowanie i pielęgnacja koni – 9 godz.
– wycieczka szkoleniowa 2 grupy x 4 godz.= 8 godz.
– próbny egzamin praktyczny – 4godz.

Wykłady:
2. Historia PTTK i turystyki konnej – 2 godz.
3. Jeździectwo – teoria – 4 godz.
4.Górska Turystyka Jeździecka – 2 godz
5. Regulaminy i odznaki w turystyce jeździeckiej – 2 godz.
6. Szlaki turystyczne konne- terenoznawstwo – 3 godz.
7. Krajoznawstwo, w tym: ochrona przyrody, ochrona zabytków – 10 godz.
8. Higiena i strój jeździecki –1 godz.
9. Pierwsza pomoc przedmedyczna – 4 godz., w tym 2 godz. demonstracja
10. Weterynaria – 4 godz.
11. Zootechnika – 4 godz.
12.Metodyka prowadzenia zajęć jeździeckich – 2 godz.
13. Psychologia i pedagogika -2 godz.
14. Kodeks drogowy i ubezpieczenia – 1 godz.
15. Styl West – 4 godz.
16. Agroturystyka – 1 godz.
17.Ubezpieczenia – 1 godz
Łącznie kurs obejmuje 100 godzin. na 1 uczestnika .

KURS PGTJ – II STOPIEŃ

1. Kandydat musi być PGTJ PTTK I st. i posiadać: min. srebrną odznakę GTJ PTTK,
średnie wykształcenie (powinien dostarczyć przed kursem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej).
2. Liczba uczestników kursu to min. 4, max. 8 osób.
3. PROGRAM KURSU: kurs trwa 5 dni.

I dzień

– 2 godz. jazdy maneżowej, oraz skoków przez przeszkody naturalne do wys. 70 cm.
– zajęcia seminaryjne (zootechnika, weterynaria, teoria jeździectwa) – 6 godz.

II dzień

– 2 godz. jazdy maneżowej, oraz skoków przez przeszkody naturalne do wys. 70 cm.
– zajęcia seminaryjne (terenoznawstwo, przygotowanie i prowadzenie rajdów) – 6 godz.

III i IV dzień

– 2 dniowy rajd szkoleniowy z biwakowaniem i noclegiem w terenie. Rajd prowadzą kandydaci na PGTJ II st.
W rajdzie uczestniczy Instruktor-Wykładowca GTJ w charakterze obserwatora. Naganne zachowanie uczestnika rajdu powoduje eliminacje z kursu.

V dzień

– egzaminy: krajoznawczy, teoria jeździectwa, weterynaria, zootechnika, zasady przygotowywania i prowadzenia rajdów konnych – teoretyczny;
– egzamin jeździecki – praktyczny: przejazd na placu maneżowym wg schematu ustalonego przez Komisje Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, skoki przez naturalne przeszkody – min. 3 przeszkody (6 skoków – max. wys. 70 cm).

STAŻ

Staż można odbywać w kilku ośrodkach, ważne, aby były spełnione wymagania:
– w przypadku I st. odbycia 20 godz. szkolenia jeździeckiego oraz 10 wycieczek,
– w przypadku II st. odbycia 5 rajdów (wpisy jak w książeczce jeździeckiej z podaniem trasy, m-ca noclegu), godz. jazdy maneżowej.

Ośrodki stażowe GTJ PTTK
Ośrodek otrzymuje uprawnienia do prowadzenia stażów wstępnie na 1 rok, po upływie którego podlega weryfikacji na okres bezterminowy. Uprawnienia ośrodka stażowego nadaje lub pozbawia ich Komisja GTJ ZG PTTK na swoich posiedzeniach.